پنج قانون حاکم بر هنر رزم (سون جو)

از کتاب هنر رزم، اثر سون جو، ترجمه نادر سعیدی، انتشارات کاروان پي‌ريزي نقشه‌ها سون جو گفت: هنر رزم براي کشور اهميت ويژه‌ دارد. مس buy viagra online ئله‌ی زندگي و مرگ است، راهي است به سوي ايمني يا نابودي. پس در هيچ شرايطي نبايد آن‌ را نادیده گرفت. پنج عامل ثابت بر هنر رزم حاكم است که تمامي آن‌ها...