ستار بهشتی زیر شکنجه کشته شد. جمیل سویدی زیر شکنجه کشته شد. نسرین ستوده ناپدید شده است. ابوالفضل عابدینی پس از اعلام شهادت در رابطه با شکنجه ستار بهشتی به زندان اهواز تبعید شد. ندا آقاسلطان به ضرب گلوله نیروهای بسیجی کشته شد. محسن روح الامینی در زندان کهریزک زیر شکنجه کشته شد. امیر جوادی فر زیر شکنجه کشته شد. سهراب اعرابی را دستگیر کردند و جنازه اش را تحویل دادند. موسوی و کروبی دو سال است که بدون محاکمه در حبسند. مردم زلزله زده آذربایجان بی پناه چشم به زمستان سهمگینی که در راه است دوخته اند. مسئولان زندان اوین اعتراف کردند که زندانی سیاسی داریم .

مو بر تن آدم سیخ می شود از این اخبار. مسئولان نظام در فکر حفظ نظامند. اما کسی نمی تواند تعریف کند این «نظام» چیست که باید حفظ شود. به هر قیمتی. به قیمت خون بی گناهان، به قیمت اشک یتیمان، به قیمت ناله های بی پناهان، به قیمت فریادهای ناامیدان، به قیمت شکستن کمر محرومان، بیداد، خفقان، عمر پرسشگران…

سرمایه های ملی را نابود کردید، غرور و عزت مردم را پایمال کردید، آرزوهای مردم را بر باد دادید… نفرت مردم چون خوره ای ذره ذره شما را خواهد خورد. از درون متعفن شده اید و دیر نباشد که شما را فریادرسی نباشد.

شما ممکن است این را هم بپسندید