پنج قانون حاکم بر هنر رزم (سون جو)

از کتاب هنر رزم، اثر سون جو، ترجمه نادر سعیدی، انتشارات کاروان پي‌ريزي نقشه‌ها سون جو گفت: هنر رزم براي کشور اهميت ويژه‌ دارد. مسئله‌ی زندگي و مرگ است، راهي است به سوي ايمني يا نابودي. پس در هيچ شرايطي نبايد آن‌ را نادیده گرفت. پنج عامل ثابت بر هنر رزم حاكم است که تمامي آن‌ها را بايد هميشه مد...