چند کلمه حرف حساب 1

برای پیروزی شر، کافیست نیکان هیچ نکنند. ادموند برک “All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing.” Edmund Burke